"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

BANA ULAŞIN

Talep ve önerilerinizi bana yazarak iletebilirsiniz.

Sonuçlar

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Nerden Nereye: /

09.03.2011

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya Yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES), başvurduğu programın puan türünde 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirtilir. LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.LES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.
 
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya Lisansüstü Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak
koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Temel Tıp Puanının veya LES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
 
Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca belirlenir

Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
•  Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
•  Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
•  Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
•  Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

  Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.  Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
 
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
 
İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
•  Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
•  Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
•  Yükseköğretim kurumları, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli genel ve/veya yarıyıl not ortalaması ile ilgili başarı koşulları koyabilir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.
İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Tezsiz Yüksek Lisans Program 
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Doktora Programı
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.  Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.  Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
 
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. İlgili yönetmelikleri uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl,lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


ÜNİVERSİTELERİN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KOŞULLARI

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLAR:


* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) notunun en az 55 olması gerekir,
* KPDS ve ya ÜDS den en az 50 puan ve ya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (İngilizce yeterliliğini gösterir ve Acıbadem Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri).

http://www.acibadem.edu.tr/?sid=1043

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ŞARTLAR:

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için;
yüksek lisans programına başvuracak adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından fizyoterapist olarak mezun olmuş olması, doktora programına başvuracak adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’da yüksek lisans yapmış fizyoterapist olması gerekmektedir.
* Fizyoloji Anabilim Dalı için; adayların en az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, Sağlık Yüksekokulları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) olması gerekmektedir.
* Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için; adayların Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunu olması gerekmektedir.
* Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı için; adayların Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, ilgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul / Fakülte mezunu olması gerekmektedir.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 60, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
* Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 75, 4.00 üzerinden 3.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı puanın en az 55 olması gerekmektedir
* Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 50 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 puan veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavından 50 puan almış olmaları gerekmektedir.
* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
 
saglikbilimleri@ibu.edu.tr

BİLİM ÜNİVERSİTESİ
* Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)  sayısal puan türünden en az 55 puan, Doktora Programlarına Yüksek Lisans Diplomaları ile başvuranlar için sayısal puan türünden en az 55 puan ve Lisans Diplomalarıyla başvuranlar için ise sayısal puan türünden en az 70 alınması gerekmektedir.
* Yüksek Lisans Programları için 4 yıllık Lisans Diploması, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diploması veya Lisans Diploması ile başvuracaklar için Lisans Diplomasına sahip olmaları gerekmektedir..
* Doktora Programlarına başvuru yapacak adaylar için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

http://www.istanbulbilim.edu.tr/ogrenci.php?bid=3.1&lan=tr


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans Programları (Tezli, Tezsiz, Alan Öğretmenliği Tezsiz, ikinci Öğretim Tezsiz )
1) Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 60 puan olması,
2) Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az  55 puanı almış olması,
3) Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanıyla başvurabilirler. Temel Tıp Bilimlerine  başvuracak  adayların 45 temel tıp puanı almış olması,
4) ÜDS/KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri yabancı dil sınavından buna denk puan almış olması, Üniversitemiz  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.
5) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi aranmamaktadır.

Doktora Programları;
1)
Doktora programlarına  lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en  az 75 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 80 puan), Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az  75 puan ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,
2) Başvurulan programın puan türünde Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranlarda veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerden mezunların başvurularında ALES’ ten en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise en az 70 puan (Sağlık  Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 75 puan)  almış olmaları; Temel Tıp Bilimleri ile Klinik Tıp Bilimlerine başvuranların 45 Puan almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra  Doktora Eğitimine en fazla bir (1) yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES/LES belgesi istenmez.
3) ÜDS/KPDS’den 55 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk puana sahip olmaları gerekir.

www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
a)
Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.
b) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.
c) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların ALES, tıp fakültesi mezunlarının ise ALES veya TUS puanına sahip olmaları gerekir.
ç) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
d) Dört yıllık lisans diploması ile birleştirilmiş doktora programlarına başvuran adayların ALES’ ten başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir.
e) Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS puanı ile başvuranların TUS’tan en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak sonuçların toplanması ile elde edilir.
f) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
g)Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Koşulları;
a)
Bir lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan not ortalamasını sağlamak gerekir.
b) ALES’ ten başvurulan programın puan türünde en az 60 puan almış olmak gerekir.
c) ÜDS’den en az 55 puan almış olmak gerekir.
ç) Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Lisansüstü Programlarına Başvurularda Ortak Hükümler
1)
Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, adaylarda ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.
2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurulca belirlenen esaslara göre anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
3) Enstitü Kurulu gerekli gördüğünde, Senatonun onayı ile lisansüstü eğitime giriş için kullanılan ALES, ÜDS ve lisans not ortalaması taban puan değerlerini artırabilir. Enstitü, lisansüstü programları için farklı puanlar belirleyemez.
4) Anabilim dalı akademik kurulu gerekli gördüğünde, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulünde kullanılan değerlendirme oranlarından mülakat sınavı oranının belirli bir kısmını ya da tamamını ALES için kullanabilir.
5) ALES ve/veya ÜDS sınavı yerine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.
6) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı puanlarının hesaplanmasında ALES puanı ya da son iki yılın TUS puanı değerlendirmeye alınır.

http://www.bh